Lietošanas noteikumi

Atjaunināti: 2018. gada 23. jūlijā

Šie noteikumi (“Noteikumi”) regulē jūsu attiecības ar tīmekļa vietni https://www.algvedis.com (“Pakalpojums”), kuru pārvalda CL Serviss, SIA (“mēs”, “mūs”, “mums” vai “mūsu”).

Uzmanīgi izlasiet šos Noteikumus pirms Pakalpojuma lietošanas.

Lai piekļūtu un lietotu Pakalpojumu, jums ir jāpiekrīt un jāievēro šie Noteikumi. Šie Noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un citām personām, kuras piekļūst un lieto šo Pakalpojumu.

Piekļūstot vai lietojot Pakalpojumu, jūs piekrītat uzņemties šo Noteikumu saistības. Ja jūs nepiekrītat kādam no šiem Noteikumiem, jūs nedrīkstat piekļūt šim Pakalpojumam.

Abonementi

Par dažām Pakalpojuma daļām rēķini tiek izrakstīti, balstoties uz abonementiem (“Abonements/-i”). Jums atkārtoti periodiski tiks izrakstīts avansa rēķins (“Rēķina cikls”). Rēķina cikls ir mēnesis.

Katra rēķina cikla beigās jūsu abonements tiks automātiski atjaunots ar tādiem pašiem nosacījumiem, ja vien jūs vai CL Serviss, SIA to nav anulējis. Jūs varat anulēt sava Abonementa atjaunošanu vai nu tiešsaistes konta pārvaldes lapā, vai sazinoties ar CL Serviss, SIA klientu atbalsta komandu.

Lai apstrādātu maksājumu par jūsu Abonementu, ir nepieciešama derīga maksājumu metode, tostarp ar maksājumu karti vai PayPal. Jums ir jāsniedz CL Serviss, SIA pareizi un pilnīgi rekvizīti, tostarp, vārds, uzvārds, adrese, pasta indekss, tālruņa numurs un spēkā esoša maksājumu metodes informācija. Sniedzot šādu maksājumu informāciju, jūs automātiski pilnvarojat CL Serviss, SIA noskaitīt visas ar jūsu kontu saistītās Abonementa maksas no šiem maksājumu instrumentiem.

Ja kāda iemesla dēļ automātiskā maksas noskaitīšana neizdodas, CL Serviss, SIA pārtrauc Pakalpojuma sniegšanu.

Bezmaksas izmēģinājums

CL Serviss, SIA pēc saviem ieskatiem uz ierobežotu laiku var piedāvāt Abonementu ar bezmaksas izmēģinājumu (“Bezmaksas izmēģinājums”).

Jums var lūgt norādīt rekvizītus, lai pieteiktos Bezmaksas izmēģinājumam.

Ja jūs norādāt rekvizītus, piesakoties Bezmaksas izmēģinājumam, CL Serviss, SIA neņems no jums maksu pirms Bezmaksas izmēģinājuma termiņa beigām. Pēdējā Bezmaksas izmēģinājuma derīguma termiņa dienā jums automātiski tiks noskaitīta attiecināmā Abonementa maksa par izvēlēto Abonementu, ja vien jūs neesat anulējis savu Abonementu.

CL Serviss, SIA patur tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma (i) mainīt Bezmaksas izmēģinājuma piedāvājuma nosacījumus vai (ii) atcelt šādu Bezmaksas izmēģinājuma piedāvājumu.

Maksas izmaiņas

CL Serviss, SIA, pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī var mainīt Abonementa maksu. Abonementa maksas izmaiņas stāsies spēkā tekošā Rēķina cikla beigās.

CL Serviss, SIA jūs saprātīgu laiku iepriekš informēs par izmaiņām Abonementa maksās, lai sniegtu jums iespēju pārtraukt jūsu Abonementu, pirms šādas izmaiņas stājas spēkā.

Ja jūs turpināt lietot Pakalpojumu pēc Abonementa maksas izmaiņu spēkā stāšanās, tiks uzskatīts, ka jūs piekrītat maksāt mainīto Abonementa maksas summu.

Atlīdzība

Samaksātās Abonementa maksas nav atlīdzināmas, izņemot gadījumos, ja to paredz tiesību akti.

Saturs

Mūsu Pakalpojums ļauj jums publicēt, piesaistīt, uzglabāt, koplietot un citādi dot piekļuvi informācijai, tekstam, grafikām, video vai citam materiālam (“Saturs”). Jūs esat atbildīgs par Pakalpojumā jūsu publicēto Saturu, tostarp tā likumību, uzticamību un adekvātumu.

Publicējot Saturu Pakalpojumā, jūs piešķirat mums tiesības un sniedzat mums atļauju izmantot, pārveidot, atskaņot, rādīt, reproducēt un izplatīt šādu Saturu Pakalpojumā un ar tā starpniecību. Jūs paturat tiesības uz visu jūsu iesniegto, publicēto vai parādīto Saturu Pakalpojumā vai ar tā starpniecību un jūs esat atbildīgs par šo tiesību aizsardzību.

Jūs galvojat un garantējat, ka: (1) Saturs ir jūsu (tas pieder jums) vai jums ir tiesības to izmantot, un piešķirat mums tiesības un sniedzat mums atļauju saskaņā ar šiem Noteikumiem un (ii) jūsu Satura publicēšana Pakalpojumā vai ar tā starpniecību nepārkāpj tiesības uz privātumu, tiesības uz publicitāti, autortiesības, līgumtiesības un jebkuras citas trešās personas tiesības.

Konti

Izveidojot pie mums kontu, jums vienmēr ir jāsniedz mums pareiza, pilnīga un aktuāla informācija. Pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par Noteikumu pārkāpumu, kura rezultātā jūsu konts mūsu Pakalpojumā var tikt nekavējoties slēgts.

Jūs esat atbildīgs par paroles, ar kuru jūs piekļūstat mūsu Pakalpojumam, un jebkuru darbību ar paroli aizsardzību neatkarīgi no tā, vai jūsu parole ir mūsu vai citam pakalpojumam.

Jūs piekrītat neizpaust savu paroli trešām personām. Ja jums kļūst zināms par jūsu konta drošības pārkāpumu vai neatļautu lietojumu, Jums nekavējoties jāziņo par to mums.

Intelektuālais īpašums

Pakalpojums un tā sākotnējais saturs (izņemot lietotāju sniegto Saturu), iespējas un funkcionalitāte ir un paliks CL Serviss, SIA un tā licences devēju īpašums. Pakalpojumu aizsargā Latvijas un citu valstu autortiesību, preču zīmju un citi tiesību akti. Mūsu preču zīmes un noformējumu aizliegts izmantot attiecībā uz produktiem vai pakalpojumiem bez iepriekšējas rakstiskas CL Serviss, SIA piekrišanas.

Saites uz citām vietnēm

Mūsu Pakalpojumā var tikt izvietotas saites uz citām vietnēm vai pakalpojumiem, kuri nepieder vai kurus nekontrolē CL Serviss, SIA.

CL Serviss, SIA nekontrolē un neuzņemas atbildību citu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politikām vai praksi. Jūs apliecināt un piekrītat, ka CL Serviss, SIA nebūs tieši vai netieši atbildīgs par bojājumiem vai zaudējumiem, kuri radušies vai tiek apgalvots, ka tie radušies, šāda satura, preču vai pakalpojumu, kuri pieejami šādās vietnēs vai pakalpojumos vai ar to starpniecību, izmantojuma vai paļaušanās uz to dēļ vai saistībā ar to.

Mēs iesakām jums iepazīties ar visu jūsu apmeklēto vietņu vai pakalpojumu noteikumiem un privātuma politikām.

Slēgšana

Mēs varam nekavējoties slēgt vai uz laiku bloķēt jūsu konta darbību bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības jebkura iemesla dēļ, tostarp, bet ne tikai, ja jūs pārkāpjat Noteikumus.

Slēgšanas gadījumā jums nekavējoties tiek atņemtas tiesības lietot Pakalpojumu. Ja jūs vēlaties slēgt savu kontu, jūs varat vienkārši pārtraukt Pakalpojuma lietošanu.

Atbildības ierobežojums

Ne CL Serviss, SIA, ne tā direktori, darbinieki, partneri, pārstāvji, piegādātāji vai saistītie uzņēmumi nekādā gadījumā nav atbildīgi par netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem vai soda zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, peļņas zudumu, datu, lietojuma, labās gribas vai citiem netaustāmiem zaudējumiem, kuri radušies (i) jūsu piekļuves Pakalpojumam vai tā lietojuma dēļ vai nespējas tam piekļūt vai to lietot dēļ; (ii) trešās personas rīcības vai satura Pakalpojumā dēļ; (iii) jebkura no Pakalpojuma iegūta satura dēļ; un (iv) neatļautas piekļuves jūsu nodotajai informācijai vai saturam, tā lietojuma vai izmaiņu rezultātā neatkarīgi no tā, vai tā pamatā ir garantija, līgums, civiltiesību pārkāpums (tostarp nolaidība), vai jebkura cita juridiska teorija, neatkarīgi no tā, vai mēs esam informēti par šādu zaudējumu iespējamību un pat ja šeit minēts labošanas pasākums nav izdevies.

Atruna

Lietojot Pakalpojumu, jūs visu risku uzņematies uz sevi. Pakalpojums tiek sniegts “TĀDĀ STĀVOKLĪ, KĀDĀ TAS IR” un “TĀDS, KĀDS TAS IR PIEEJAMS”. Mūsu Pakalpojums tiek sniegts bez jebkāda veida skaidri izteiktām vai netieši norādītām garantijām, tostarp, bet ne tikai, netieši norādītām garantijām attiecībā uz pārdodamību, piemērotību konkrētam nolūkam, atbilstību likumdošanai vai rezultātiem.

CL Serviss, SIA, tā meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi un licences devēji negarantē, ka: a) Pakalpojums funkcionēs nepārtraukti, droši vai būs pieejams jebkurā konkrētā laikā vai vietā; b) tiks labotas visas tā kļūmes vai defekti; c) Pakalpojumā nebūs vīrusu vai citu kaitīgu komponentu; vai d) Pakalpojuma lietojuma rezultāti atbildīs jūsu prasībām.

Attiecināmā likumdošana

Uz šiem Noteikumiem attiecināmi un tie interpretējami saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, neievērojot to kolīziju normas.

OMūsu nespēja piemērot kādu no šajos Noteikumos minētajām tiesībām vai nosacījumiem nav uzskatāma par atteikšanos no šīm tiesībām. Ja tiesa atzīs kādu no šiem Noteikumiem par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, tas neiespaidos pārējo Noteikumu spēkā esamību. Šie Noteikumi aptver visu mūsu vienošanos par mūsu Pakalpojumu un aizstāj jebkuru iepriekšēju savstarpēju vienošanos par Pakalpojumu.

Izmaiņas

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī pārveidot vai aizstāt šos Noteikumus. Ja izmaiņas ir būtiskas, mēs centīsimies par tām informēt 30 dienas pirms jauno noteikumu spēkā stāšanās. To, kādas izmaiņas uzskatāmas par būtiskām, izlemjam mēs pēc saviem ieskatiem.

BTurpinot piekļūt un lietot mūsu Pakalpojumu pēc šādu izmaiņu spēkā stāšanās, jūs piekrītat uzņemties mainīto Noteikumu saistības. Ja jūs nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, pārtrauciet Pakalpojuma lietošanu.

Sazinieties ar mums

Ja jums rodas kādi jautājumi par šiem Noteikumiem, sazinieties ar mums.