uz algvedis.com

Sākot darbu ar programmu, vispirms, lūdzu, izvēlaties uzņēmumu.

 

 

Viena tarifu plāna ietvaros Jūs variet strādāt ar neierobežotu uzņēmumu skaitu.

 

Lai sāktu darbu ar algu aprēķināšanas programmu vispirms jāpievieno darbinieki.

 

To iespējams veikt manuāli, ievadot katra cilvēka datus, vai arī importējot datus no Excel. Veicot datu importu no Excel programma pati automātiski atpazīst failā darbinieka personas datus, aktuālo līgumu un darba grupu un saliek šo informāciju atbilstošajās sadaļās programmā.

 

 

Jauns darbinieks - manuāli

 

Nospiežot uz izvēlnes “Personāls -> Darbinieki -> Darbības -> Jauns darbinieks” atveras darbinieka kartīte, kurā nepieciešams ievadīt atbilstošos parametrus.

 

 

 • Programma pati automātiski pārbauda vai bankas konts un e-pasts ievadīti atbilstošā formātā.
 • E-pasts nepieciešams, lai varētu darbiniekam nosūtīt algas lapiņas.
 • Konts nepieciešams, lai varētu izvedot algas maksājuma uzdevumus.

 

Atzīmējot darba ņēmēja statusu, tas tiks pielietots vēlāk, lai aprēķinātu nodokļus.

 

Atzīmējot “Neto” alga, programma visus darbinieka ienākumus (alga, piemaksas, vidējo izpeļņu u.c.) rēķinās pēc “Neto” summas.

 

 

Uzmanību! Visus šos datus būs iespējams arī vēlāk mainīt, izņemot parametru “Neto” alga dēļ tā ka aprēķinu dati tiek saglabāti attiecīgi “Bruto” vai “Neto” summās un tas tiek ņemts vērā pie vidējās izpeļņas aprēķina un sagatavojot atskaites. Ja vēlaties mainīt algas tipu būs jāizdzēš esošie aprēķini, jāmaina algas tips un tad darbinieka algas jāizrēķina pa jaunu. Līdz ar to ir ļoti būtiski un vēlams izlemt kāda veida alga tiks darbiniekam rēķināta uzsākot darba attiecības un to konsekventi ievērot.

 

 

Jauns darbinieks - imports

 

Lai pievienotu jaunu darbinieku sarakstu no faila, rīkojieties sekojoši. Nospiediet uz izvēlnes Cits->Importēt darbiniekus->Izvēlieties importa failu->Nospiediet “Importēt”.

 

 

Failam jāsatur šādi dati (precīzi kolonnu nosaukumi):

 

 • Uzvārds
 • Vārds
 • Pers.kods
 • Profesijas kods
 • Amats
 • Alga -> ja darbiniekam ir noteikta mēnešalga, ja stundu likme tad šī kolonna ir tukša
 • St.likme -> ja darbiniekam ir noteikta stundu apmaksa, ja mēnešalga tad šī kolonna ir tukša
 • Banka
 • Konta nr.
 • Nozare
 • Datums -> Darbā pieņemšanas datums
 • Notikuma veids -> teksts “Pieņemts darbā”
 • Adrese

 

LEJUPIELĀDĒT EXCEL FAILA PARAUGU

 

Importējot darbiniekus Algvedis tiem automātiski izveidos arī līgumus.

 

Kolonnu nosaukumi ir ņemti no Tildes Jumja (pirms Tildes Jumis personāls), kur var izveidot darbinieku atskaiti ar šādiem datiem un eksportēt uz Excel. Bet protams šādu Excel failu importam varat veidot arī manuāli vai no citām programmām. Ja vajadzīga palīdzība ar darbinieku importu, lūdzu sūtiet palīdzības pieteikumu un darbinieku datus uz algvedis@algvedis.com un mēs to izdarīsim Jūsu vietā.

 

 

Līgumi

 

Kad darbinieki pievienoti, izveidojiet tiem līgumus.

 

Līgumi ir nepieciešami, lai aprēķinātu algu ņemot vērā līguma darbības termiņu un likmi. Kā arī šī ir vieta kur tiek norādīts profesijas kods, kas nepieciešams atskaitēm.

 

Vienam darbiniekam var būt arī vairāki līgumi. Piemēram – mainot algu tiek izbeigts viens līgums un sākts nākošais ar jauno likmi. Programma automātiski aprēķinās algu sarakstā cik darbiniekam pienākas alga ņemot vērā abus līgumus. Šeit Jūs varat arī izdrukāt rīkojumu par pieņemšanu darbā (Darbības->Drukāt pieņemšanas rīkojumu)

 

Ja darbiniekam nav līguma, tad tas stundu tabelēs un algu sarakstos neparādīsies. Ja darbiniekam ir izbeigts līgums un jauns nav izveidots, tas tiek uzskatīts par atbrīvotu.

 

 

Algas sākuma atlikumi

 

Vidējās izpeļņas aprēķinam ir nepieciešami pēdējo sešu mēnešu algas un darba laika dati. Lai Jums manuāli nevajadzētu Algvedī pārrēķināt iepriekšējā pusgada algas, esam izveidojuši iespēju ievadīt manuāli vai importēt no Excel algas datus (sākuma atlikumus).

 

LEJUPIELĀDĒT EXCEL FAILA PARAUGU

 

Lai to izdarītu manuāli spiežat Cits->Algas sākuma atlikumi ->Darbības ->Jauns sākuma atlikums.

 

 

Šeit ir jānorāda darbinieka aprēķinātā alga, nostrādātās stundas un plānotās dienas par katru no pēdējiem sešiem mēnešiem. Piem. ja sākat ar 1.janvāri tad jāievada dati par iepriekšējā gada jūliju līdz decembri. Datums ir jānorāda katra mēneša pēdējā diena.

 

Uzmanību! Laukā “Ienākumi” ir jānorāda darbiniekam aprēķinātā darba alga bez slimības naudas un atvaļinājuma naudas. Ja darba alga tiks rēķināta bruto, tad šajā laukā ir jānorāda bruto algas summa. Ja darbiniekam tiks rēķināta alga Neto, tad šajā laukā jānorāda Neto algas summa. Plānotās dienas ir plānotās darba dienas mēnesī neieskaitot kavējumus (atvaļinājumus, slimības). Nostrādātās stundas ir reāli nostrādātās stundas.

 

Lai to izdarītu automātiski, esam izveidojuši iespēju importēt datus no Excel. Importēts tiek standarta Tildes Jumja algu saraksts par attiecīgo mēnesi. Izeksportējiet algu sarakstu no Tildes Jumis Excel, saglabājiet to uz datora. Tad nospiediet Cits->Algas sākuma atlikumi->Importēt no Tildes Jumis->norādiet kura mēneša algu saraksts tas ir->izvelieties failu un nospiediet importēt.

 

Uzmanību! Imports strādā ar Tildes Jumja algu sarakstu versiju līdz 31.12.2017. Ar Tildes Jumis Personāls, tas nav pārbaudīts.

 

 

Atvaļinājumu sākuma atlikumi

 

Algvedī automātiski tiek uzskaitīts arī neizmantotais atvaļinājums. Lai nebūtu jāpārvada darbinieka vēsture no darba attiecību uzsākšanas, esam izveidojuši iespēju ievadīt neizmantotā atvaļinājumu sākuma atlikuma dienu skaitu uz datumu kad sākat strādāt ar Algvedi. Algvedī neizmantotā atvaļinājuma uzskaite tiek veikta kalendārās dienās kā to paredz Darba likums (149.d. 1.p.). Līdz ar to sākuma atlikumam ir jābūt kalendārajās dienās nevis darba dienās.

 

Lai ievadītu neizmantotā atvaļinājuma sākuma atlikuma dienu skaitu nospiediet Cits->Atvaļinājuma sākuma atlikumi->Darbības -> Jauns sākuma atlikums. Izvēlieties darbinieku, norādiet uz kuru datumu ir atlikums, norādiet dienu skaitu.

 

Lai to izdarītu automātiski, esam izveidojuši iespēju atlikumus importēt no Excel. Lai to izdarītu nospiediet Cits->Atvaļinājuma sākuma atlikumi->Darbības -> Importēt no Excel.

 

Excel failam jāsatur šādi dati (precīzi kolonnu nosaukumi):

 

 1. name – Uzvārds, Vārds (šādā secībā),kolonna nav obligāta, ja ir aizpildīta kolonna “personal_code”
 2. personal_code – personas kods formātā xxxxxx-xxxxx, kolonna nav obligāta ja ir aizpildīta kolonna “name”. Ja ir gan šī kolonna gan “name”, tad priekšroka tiek dota šai kolonnai personas identifikācijai.
 3. days – neizmantoto dienu skaits

 

Norādiet uz kuru datumu ir atlikumi, izvēlieties Excel failu, nospiediet Importēt.

 

 

LEJUPIELĀDĒT EXCEL FAILA PARAUGU

 

 

Kad ievadīti darbinieki, izveidoti līgumi un ievadīti sākuma atlikumi, ir laiks sākt algu aprēķinu.

 

 

Kalendārs

 

Plānotā darba laika kalendāra sastādīšanai iesakām izmatot kā paraugu šo - https://www.vid.lv/kalendars_2018.html

 

Vispirms izveidojiet darba laika kalendāru. Kalendārs veidojams pa katru kalendāro mēnesi.

 

 

Kalendārā norādiet pilna laika plānoto darba stundu skaitu darba dienās, kā arī valsts svētku dienas. Izmantojiet tikai zem kalendāra redzamos apzīmējumus. Darba stundu skaits dienā nedrīkst pārsniegt 24 stundas. Kalendāru nevarēsiet labot, ja konkrētajai darba grupai par to pašu periodu jau ir izveidota tabele. Vispirms jāizdzēš tabele un tad varēsiet labot kalendāru.

 

Īpaši pievērsiet uzmanību, lai pirms svētku dienās plānotais darba laiks būtu samazināts par vienu stundu, kā to nosaka Darba likums.

 

 

Kavējumi

 

Kad Kalendārs izveidots, par katru darbinieku ievadiet darba kavējumus (atvaļinājumi, slimības u.c.).

 

 

Ievadot atvaļinājumu varat uzreiz arī izdrukāt rīkojumu/iesniegumu apvienotu vienā dokumentā, lai mazāk papīra jātērē. Lai to izdarītu jāatver atvaļinājums -> Darbības -> Drukāt rīkojumu.

 

UZMANĪBU! Pretstatā citām grāmatvedības programmām, Algvedis atļauj automātisku slimības lapu importu no EDS. Kā arī rūpējas par to lai vairāki kavējumi nepārklātos (piemēram slimības lapa atvaļinājuma laikā) informējot lietotāju par katru šādu gadījumu.

 

 

Tabele

 

Kad darbinieku kavējumi ievadīti, laiks sastādīt katra darbinieka tabeli, atzīmējot slimības, atvaļinājumus u.tml. Algvedis automātiski izveidos darba laika tabeli tikai tiem darbiniekiem, kuriem attiecīgā mēnesī ir spēkā esošs līgums. Stundu tabeli varat veidot vai nu visiem darbiniekiem nospiežot pogu “Veidot visiem” vai arī tikai tiem ko atzīmēsiet izvēlnē.

 

Ņemiet vērā, ka Algvedis jau automātiski būs aizpildījis visus datus izejot no kalendārā un kavējumu sarakstā pieejamo informāciju. Jums šeit ir jānorāda reāli nostrādātais darba laiks. Kavējumi par kuriem tiek ziņots VID caur atskaiti “Ziņas par darba ņēmējiem” manuāli tabelē nav labojami, lai nerastos nesakritības starp kavējumu sadaļā ievadīto informāciju un tabeli (piem. bērnu kopšanas atvaļinājums). Papildus arī kavējumu sadaļā ierakstus konkrētam darbiniekam nevarēs labot par periodu par kuru šim darbiniekam ir izveidota tabele. Lai varētu labot, tabele darbiniekam par attiecīgo periodu ir jāizdzēš.

 

Tabelē varat arī pa tiešo manuāli norādīt kavējumus neizmantojot “Kavējumu” sadaļas formu.

 

 

Prēmijas

 

Lai ievadītu prēmijas izvēlieties Papildus > Prēmijas un par katru darbinieku ievadiet prēmijas summu, atzīmējot datumu ar kuru prēmija piešķirta.

 

 

Ja prēmiju dati Jums jau ir Excel failā, sarakstu ir ērti importēt. Ņemiet vērā, ka failā nepieciešams darbinieka vārds, uzvārds vai personas kods un prēmijas summa. Programma pati pievienos katram darbiniekam tam atbilstošo prēmijas summu un informēs Jūs ja kādu darbinieku nevarēs atrast.

 

 

LEJUPIELĀDĒT EXCEL FAILA PARAUGU

 

Prēmiju ierakstus konkrētam darbiniekam nevarēs labot par periodu par kuru šim darbiniekam ir izveidots algu saraksts. Lai varētu labot, algu saraksts darbiniekam par attiecīgo periodu ir jāizdzēš.

 

 

Atvilkumi

 

Atvilkumi jānorāda neto summa. Tie ir piemēram – tiesu izpildītāja rīkojums, aizdevuma atmaksa u.tml.

 

 

Avansi

 

Avansi jānorāda neto summa. Avansi ir bankā izmaksāto avansu summa, kas nav Algvedī veidota t.i. atvaļinājuma avanss, atbrīvošanas avanss – šie jau ir programmā un papildus šeit nav jāievada.

 

 

Neapliekami ienākumi

 

Neapliekami ienākumi jānorāda neto summa. Tie ir piemēram – briļļu kompensācija, dāvana līdz 15 eur gadā u.tml.

 

 

Korekcijas

 

Ja darbiniekam ir noteikta bruto alga tad summa tiks uzskatīta par bruto summu, savukārt ja noteikta neto alga tad šeit norādītā summa tiks uzskatīta par neto summu.

 

 

Papildus atvaļinājums

 

Gadās ka darbiniekam pienākas papildus atvaļinājums (piem. asins donors). Tad attiecīgo papildus atvaļinājumu dienu skaitu ir jāievada nospiežot uz izvēlnes Papildus -> Papildus atvaļinājums -> Darbības ->Jauns papildus atvaļinājums. Šīs dienas tiks ņemtas vērā pie neizmantotā atvaļinājuma aprēķina.

 

 

Labumi

 

Gadījuma ja darbiniekam ir uzdāvināta dāvana vai tas ir saņēmis kādu citu materiālu labumu, tas ir jānorāda neto summā sadaļā Papildus->Labumi->Darbības->Jauns labums. Programma attiecīgi pati izrēķinās cik nodokļi ir jāpiemēro un ieliks attiecīgi algu sarakstā.

 

 

Atvaļinājuma avansi

 

Pēc darba likuma darbiniekam ejot atvaļinājumā, pirms atvaļinājuma ir jāizmaksā alga par jau nostrādātajām dienām un atvaļinājuma nauda. Lai šo procesu vienkāršotu Aprēķinu sadaļā ir Atvaļinājumu avansu funkcija, kas aprēķina darbiniekam izmaksājamo summu pēc vidējās izpeļņas par norādīto periodu (stundu tabele nav jāaizpilda, tā netiek ņemta vērā). Summa automātiski tiek sadalīta pa mēnešiem, ja atvaļinājums ir sācies vienā bet beidzies otrā mēnesī. Veidojot algu sarakstu, atvaļinājuma avanss automātiski tiks iekļauts avansu kolonnā arī attiecīgi pa katrā mēnesī. Pie atvaļinājuma avansa aprēķina netiek ņemti vērā atvieglojumi, lai izmaiņu gadījumā izmaksātā avansa summa nepārsniegtu aprēķinātās algas summu.

 

 

Atvaļinājuma avansa maksājumu gan pdf gan arī xml (fidavista importam bankā), iespējams no programmas nosūtīt uz vadītāja e-pastu. Lai to izdarītu atveriet izveidoto avansu -> darbības -> jānospiež Uz e-pastu.

 

 

Atbrīvošanas avansi

 

Algvedis izvēlnē parādīs tikai atbrīvotos darbiniekus (tos kam ir noslēgts līgums un nav izveidots jauns).

Pirms veidojat atbrīvošanas avansu ir jāatjauno atvieglojumu dati ar datiem no EDS.

 

Atbrīvojot darbinieku tam ir jāizmaksā precīza darba alga un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu. Līdz ar to atšķirībā no atvaļinājuma avansa aprēķina, šis aprēķins darbojas tāpat kā algas aprēķins, ņemot vērā gan stundu tabeli, piemaksas, atvilkumus, atvieglojumus u.c. tikai papildus tam izrēķina arī neizmantotā atvaļinājuma kompensāciju. Veidojot algu sarakstu atbrīvošanas avanss tiks automātiski iekļauts avansu kolonnā.

 

Atbrīvošanas avansa maksājumu gan pdf gan arī xml (fidavista importam bankā), iespējams no programmas nosūtīt uz vadītāja e-pastu. To var izdarīt atverot izveidoto avansu -> darbības -> jānospiež Uz e-pastu.

 

 

Atbrīvošanas avansa sīkāku aprēķinu (algas lapiņu) ir iespējams izdrukāt. To var izdarīt atverot izveidoto avansu -> darbības -> jānospiež Drukāt.

 

 

Algu saraksts

 

Uzmanību! Pirms veidojat algu sarakstu ir jāatjauno atvieglojumu dati ar datiem no EDS.

 

 

Lai izveidotu algu sarakstu spiežat Aprēķini->Algu saraksti->Izvēlieties mēnesi->Labi. Tālāk izvēlieties darbiniekus kuriem aprēķināt algu. Izvēlnē parādīsies tikai tie darbinieki kuriem ir izveidota stundu tabele (tikai tie, kas ir darba attiecībās attiecīgajā mēnesī). Algu sarakstu varat veidot vai nu visiem darbiniekiem nospiežot pogu “Aprēķināt visiem” vai arī tikai tiem ko atzīmēsiet izvēlnē. Tālāk spiežat pogu “Izveidot”. Algas tiks aprēķinātas pilnībā automātiski.

 

Ja vēlaties veikt manuālas izmaiņas aprēķinātajā algā atveriet algu sarakstu un pie attiecīgā darbinieka nospiediet uz “zīmulīša”. Atvērsies manuālās labošanas logs. Veicot izmaiņas jebkurā laukā Algvedis automātiski uzreiz izrēķinās nodokļus un izmaksu summu. Šeit arī varat pievienot failus pielikumā un pierakstīt piezīmes, lai nākotnē zinātu kādas izmaiņas konkrēti veiktas.

 

Uzmanību! Ja darbinieks ir atbrīvots, un tam ir izveidots Atbrīvošanas avanss, tad tam algu sarakstā tiks iekļauta neizmantotā atvaļinājuma kompensācija. Ja Atbrīvošanas avanss nav izveidots, tad neizmantotā atvaļinājuma kompensācija netiks rēķināta.

 

Uzmanību! Ja darbiniekam ir noteikta BRUTO alga, tad algu saraksta aprēķinu summas (pamatalga, prēmijas, atvaļinājums, slimība u.c. izņemot labumu kas ir neto) ir BRUTO summas. Ja darbiniekam ir noteikta NETO alga, tad algu saraksta visas summas ir NETO summas. Algu sarakstā ir kolonna  Alga ar atzīmi Bruto vai Neto kur ir ērti redzams kuram darbiniekam kāds algas tips ir noteikts.

 

Algu sarakstu, algas lapiņas, algu un nodokļu maksājumu sarakstu gan pdf gan arī xml (fidavista importam bankā), iespējams no programmas nosūtīt uz vadītāja e-pastu. To var izdarīt atverot izveidoto avansu -> darbības -> jānospiež Uz e-pastu.

 

Algu sarakstu ir iespējams izdrukāt PDF. To var izdarīt atverot izveidoto algu sarakstu -> darbības -> jānospiež Drukāt.

 

Lai izsūtītu algu lapiņas, darbiniekiem kam ir norādīts e-pasts, ir jāatver izveidotais algu saraksts -> darbības -> jānospiež Sūtīt lapiņas.

 

Lai izdrukātu PDF algu lapiņu konkrētam darbiniekam ir jāatver algu saraksts -> jānospiež uz zīmulīša attiecīgajam darbiniekam -> Darbības -> drukāt.

 

 

 

Atvieglojumi

 

Lai nebūtu nesakritību ar VID datiem atvieglojumus vēlams tikai importēt no EDS.

 

Vispirms saglabājiet no EDS par vajadzīgo aprēķina periodu spēkā esošos grāmatiņu datus. Pēc tam nospiežat Papildus->atvieglojumi->darbības->Importēt->izvēlieties no EDS saglabāto atvieglojumu failu ->nospiežat importēt. Algvedis automātiski atjaunos atvieglojumu datus.

 

 

Darba grupas

 

Šajā sadaļā varat veidot darba grupas. Katrai darba grupai pēc tam tiek veidots savs kalendārs. Tas Jums dod iespēju grupēt darbiniekus kopā pēc plānotā kalendāra piem. vienai grupai var būt 5 dienu darba nedēļa, otrai 6 darba dienu nedēļa.

 

 

Eksports uz Jumi

 

Tā kā Tildes Jumis ir populārākā Latvijas grāmatvedības programma, tad esam izveidojuši grāmatojumu eksportu ko varat ērti ieimportēt grāmatvedības programmā Tildes Jumis izmantojot standarta kontus.

 

Aprēķinātā alga katram darbiniekam tiek iegrāmatota 7210 – 5610 aprēķinātā neto summa (neņemot vērā avansus, atvilkumus un neapliekamos ienākumus).

 

Atvilkumi tiek iegrāmatoti 7210 – 5620

 

Labumi tiek iegrāmatoti 7210 – 5620 (neto summa).

 

Neapliekamie ienākumi tiek iegrāmatoti 7240 – 5610.

 

Nodokļi kopā par visiem sarakstā esošajiem darbiniekiem tiek iegrāmatoti:

7210 – 57201 = IIN

7210 – 57202 = DNVSAOI

7310 – 57202 = DDVSAOI

7320 – 57203 = Riska nodeva

 

Ja Jūs neizmantojat kontus 57201, 57202, 57203 kas nav standarta kontu plānā, tad importa procesa laikā Jumis jums pajautās kādus kontus izmantot to vietā. Vai arī varat izveidot šos kontus.

 

 

Atskaites – Darba devēja ziņojums

 

Atskaite tiek automātiski sagatavota pēc dažādiem parametriem sistēmā. Jums nav jāveic nekādi uzstādījumi vai speciālas darbības.

 

Šajā atskaitē neatkarīgi no algas tipa visas summas ir bruto, kā to paredz likumdošana.

 

Nospiediet uz attiecīgā mēneša, lai sagatavotu failu importam EDS.

 

 

Atskaites – Ziņas par darba ņēmējiem

 

Atskaite tiek automātiski sagatavota pēc dažādiem parametriem sistēmā. Jums nav jāveic nekādi uzstādījumi vai speciālas darbības.

 

Uzmanību! Pieņemšanai darbā tiek piemērots 11 kods. Atbrīvošanai 25 kods. Ja vēlaties izmantot citus, tad norādiet to manuāli EDS pēc tam kad atskaite ir tur ieimportēta.

 

 

Atskaites – IIN kopsavilkums

 

Sakarā ar algām jums šī atskaite būs jānodod divos gadījumos:

 1. Kad ir atbrīvots/i darbinieki, tad izvēlaties periodu - attiecīgo mēnesi
 2. Reizi gadā līdz 1.februārim, par aktīvajiem darbiniekiem uz pagājušā gada 31.decembri. Šajā gadījumā izvēlieties periodu – pagājušais gads

 

Visi dati tiks ielasīti automātiski, Jums nav jāveic nekāds papildus darbības. Atskaite tiks atvērta priekšskatījuma režīmā, nospiediet pogu “Uz EDS” lai sagatavotu failu ko varēsiet ieimportēt EDS.

 

Šajā atskaitē neatkarīgi no algas tipa visas summas ir bruto, kā to paredz likumdošana.

 

 

Atskaites – Neizmantots atvaļinājums

 

Uzvēlieties datumu uz kuru vēlaties redzēt neizmatoto atvaļinājumu stāvokli. Atskaitē tiks iekļauti tikai uz minēto datumu aktīvie darbinieki (kam ir spēkā esoši līgumi).

 

Neizmantotā atvaļinājuma uzskaite tiek veikta kalendārās dienās kā to paredz Darba likums (pirmā kolonna). Ērtības labad šajā atskaitē ir divas papildus kolonnas – neizmantotais atvaļinājums apmaksājamās dienās (provizorisks darba dienu skaits) un no tām bruto summa, kas noder ja plānojat izbeigt darba attiecibas un vēlaties aptuveni saprast cik būs jāizmaksā kompensācija. Vai arī priekš uzkrājumu summas neizmantotiem atvaļinājumiem, kas jāiekļauj gada pārskatā.

 

Nospiežot uz “palielināmā stikliņa” atvērsies logs kur varat redzēt neizmantotā atvaļinājuma aprēķina datus.

 

 

Atskaites – 2-Darbs

 

Izvēlieties ceturksni par kuru vēlaties atskaiti sagatavot.

Atskaite tiek automātiski sagatavota pēc dažādiem parametriem sistēmā. Jums nav jāveic nekādi uzstādījumi vai speciālas darbības.

 

Šajā atskaitē neatkarīgi no algas tipa visas summas ir bruto, kā to paredz likumdošana.

 

Atskaite nav eksportējama, dati Jums ir manuāli jānokopē vai jāpārraksta uz CSB E-pārskatu.

 

 

Atskaites – Personu konti

 

Šajā atskaitē varat redzēt darbinieka aprēķināto algu mēnešu kopsavilkumu pa gadiem. Kā arī spēkā esošo līgumu datus izvēlētajā periodā.

 

Šajā atskaitē summas uzrādās atkarībā no darbinieka algas tipa. Ja noteikta ir bruto alga tad uzrādās bruto summas, ja noteikta neto alga tad neto summas.

 

Izvēlieties darbiniekus par kuriem sagatavot atskaiti. Atskaiti varat veidot vai nu visiem darbiniekiem nospiežot pogu “Visiem” vai arī tikai tiem ko atzīmēsiet izvēlnē.

 

Nospiežot pogu “Izveidot” tiks izveidots PDF fails, ko Algvedis piedāvās saglabāt. Saglabājiet to uz sava datora.

 

 

Failu pievienošana

 

Praktiski pie visiem ierakstiem ir iespējams pievienot failus.

 

 

 

Citi dokumenti

 

Sadaļā "Citi dokumenti" varat pievienot jebkādus dokumentus/failus. Šī sadaļa domāta, kur saglabāt dokumentus, kuri nav konkrēti attiecināmi uz kādu personu, līgumu vai  notikumu.

 

 

Uzdevumi

 

Algvedis automātiski veido uzdevumus iesniedzamajām atskaitēm. Piemēram – izveidojot jaunu darbinieku un līgumu, parādās uzdevums – iesniegt ziņas par darba ņēmējiem. Izveidojot algu sarakstu parādās uzdevums – iesniegt darba devēja ziņojumu. Uzdevumiem tiek automātiski piešķirts plānotais termiņš kurā tas ir jāizdara. Tie kam termiņš ir pienācis šodien tiek iekrāsoti dzelteni. Tie kas ir nokavēti tiek iekrāsoti sarkani.

 

 

Meklēšana un kārtošana

 

Darbinieku sarakstos ir iespēja meklēt darbinieku pēc vārda sākot rakstīt laukā “Meklēt darbinieku..”.

 

Visus sarakstus iespējams sakārtot pēc katras kolonnas augošā vai dilstošā secībā (alfabēta ja burti; lielāks/mazāks ja cipari) nospiežot uz kolonnas nosaukuma.

 

“Papildus” sadaļā ir arī papildus meklēšanas opcija “datums no līdz” , aizpildot vienu vai abus datumus tiks atlasīti ieraksti šajā periodā un apakša parādīta kopsumma, lai ērti pārbaudīt piem. prēmiju kopsummu lai pārliecinātos vai pareizi ir ievadīti dati.

 

 

 

Izbeidziet līgumu ar darbinieku.

 

Sadaļā "Līgumi" atlasiet spēkā esošo līgumu ar darbinieku un norādiet beigu datumu.

 

Ieimportējiet grāmatiņu datus no EDS vai arī manuāli pārbaudiet darbinieka atvieglojumu datus EDS un, ja nepieciešams, izmainiet attiecīgi programmā.

 

Vispirms EDS:

EDS -> Pārskati -> Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati -> Spēkā esošās -> Periodam jābūt tam pašam par kuru rēķināsiet algu -> Pieprasīt pārskatu -> Saglabāt XML

 

Pēc tam šajā programmā:

Cits -> Importēt grām.datus -> Izvēlieties iepriekš saglabāto failu no EDS -> Importēt

 

Izveidojiet kalendāru par to mēnesi kurā darbinieks ir atbrīvots. Ja kalendārs jau ir izveidots, tad vēlreiz tas nav jādara.

 

Kalendārā ir jānorāda plānotais darba laiks pilnai slodzei. Tas nozīmē - ja arī kāds darbinieks strādā nepilnu slodzi, kalendāru tas neietekmē. Šeit vienkārši tiek norādīts kuras ir darba dienas, kuras brīvdienas un kuras ir valsts svētku dienas. Kā arī darba laika ilgums darba dienās. Piemēram - parastā gadījumā dienā tās ir 8 stundas, vai arī ja strādā 6 dienas nedēļā, tad tās ir 6.67 stundas. Pirmssvētku dienās ir par vienu stundu saīsināts darba laiks.

 

Ievadiet darbinieka kavējumus.

Jāievada sadaļā "Kavējumi" visi kavējumi kas ir bijuši periodā par ko rēķināsiet algu - slimības lapas, atvaļinājumi u.c.

 

Izveidojiet darba laika uzskaites tabeli šim darbiniekam.

Šeit ir jānorāda reāli nostrādātais darba laiks.

 

Janorāda piemaksas, atvlikumi, avansi, neapliekami ienākumi un korekcijas šim darbiniekam, ja ir.

Sadaļa "Papildus" - tur itkā viss ir daudz maz saprotams. Izpētiet.

 

Izveidojiet atlaišanas aprēķinu.

Sadaļa "Aprēķini" -> "Atbrīvošanas avansi".

 

 

 

Kā uztaisīt algu sarakstu?

 

Pārbaudiet līgumus.

Vai visiem darbiniekiem ir izveidoti līgumi un vai tiem, kas ir atbrīvoti, ir norādīts līguma pārtraukšanas datums.

 

Ieimportējiet grāmatiņu datus no EDS.

 

Vispirms EDS:

EDS -> Pārskati -> Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati -> Spēkā esošās -> Periodam jābūt tam pašam par kuru rēķināsiet algu -> Pieprasīt pārskatu -> Saglabāt XML

 

Pēc tam šajā programmā:

Papildus->atvieglojumi->darbības->Importēt->izvēlieties no EDS saglabāto atvieglojumu failu ->nospiežat importēt. Algvedis automātiski atjaunos atvieglojumu datus.

 

Izveidojiet kalendāru par to mēnesi par kuru taisīsiet algu sarakstu. Ja kalendārs jau ir izveidots, tad vēlreiz tas nav jādara.

 

Kalendārā ir jānorāda plānotais darba laiks pilnai slodzei. Tas nozīmē - ja arī kāds darbinieks strādā nepilnu slodzi, kalendāru tas neietekmē. Šeit vienkārši tiek norādīts kuras ir darba dienas, kuras brīvdienas un kuras ir valsts svētku dienas. Kā arī darba laika ilgums darba dienās. Piemēram - parastā gadījumā dienā tās ir 8 stundas, vai arī ja strādā 6 dienas nedēļā, tad tās ir 6.67 stundas. Pirmssvētku dienās ir par vienu stundu saīsināts darba laiks.

 

Ievadiet kavējumus, ja tādi ir bijuši.

Jāievada sadaļā "Kavējumi" visi kavējumi kas ir bijuši periodā par ko rēķināsiet algu - slimības lapas, atvaļinājumi u.c. Jāskatās arī EDS "Pārskati => Darbinieku darbnespējas lapu dati" vai nav kāda elektroniskā slimības lapa.

 

Izveidojiet darba laika uzskaites tabeli.

Šeit ir jānorāda reāli nostrādātais darba laiks.

 

Janorāda piemaksas, atvlikumi, avansi, neapliekami ienākumi un korekcijas ja ir.

Sadaļa "Papildus" - tur itkā viss ir daudz maz saprotams. Izpētiet.

 

Izveidojiet atlaišanas aprēķinus, ja kāds ir aprēķina mēnesī ticis atbrīvots no darba. Ja atbrīvošanas aprēķins jau ir bijis izvedots, tad vēlreiz tas nav jādara.

Sadaļa "Aprēķini" -> "Atbrīvošanas avansi". Izveidojiet gala aprēķinus visiem atbrīvotajiem darbiniekiem.

 

Izveidojiet algu sarakstu.

Ja viss ir ievadīts pareizi, tad algu sarakstam vajadzētu būt gatavam un pareizam bez nepieciešamības kautko norādīt vai rēķināt manuāli. Katrā gadījumā tāpat ir jāpārskata vai kautkas neizskatās aizdomīgs vai neloģisks.